Regresar

As entradas aparecen en orde alfabética e están resaltadas en negriña. A información

que conteñen está estruturada da forma seguinte:

- Entrada

- Categoría gramatical

- Definición

- Sinónimos

- Traducións

Exemplo:


Notas:

- As categorías gramaticais distínguense coas abreviaturas correspondentes

(adx., v., etc.), excepto no caso dos substantivos, nos que aparece directamente

o xénero: m. ou f.

- Se as entradas teñen máis dunha acepción, márcanse con números, e proporciónase

a tradución e os sinónimos correspondentes.

- As remisións indícanse coa palabra ‘Véxase’. Por exemplo:

forquilla f. Véxase: forquita.


Relación de Abreviaturas:


adv. adverbio

adx. adxectivo

Esp. español

f. feminino

Ing. inglés

loc. locución

m. masculino

pl. plural

Port. portugués

Sin. sinónimo.

v. i. e pr. verbo intransitivo e pronominal

v. i. e tr. verbo intransitivo e transitivo

v. i. verbo intransitivo

v. pr. verbo pronominal

v. tr. e pr. verbo transitivo e pronominal

v. tr. verbo transitivo

v. tr., i. e pr. verbo transitivo, intransitivo e pronominal